การสร้าง Virtual Hard disk บน Windows7)

0
6,884 views

Windows 7 มี Feature สามารถใช้งาน Virtual Hard disk (VHD) ซึ่งสามารถทำให้การทดสอบ OS ต่าง ๆ ไม่ต้องใช้ VmWare ก็ได้ครับ

หากใช้กับ Notebook ก็จะได้ติดต่อกับ Hardware จริง

การสร้าง Virtual Hard disk (Windows7)

1. สร้างจาก GUI

image

2. สร้างจาก Diskpart.exe

· diskpart

· create vdisk file="D:\vhd\vhd01.vhd" maximum=20000

· list vdisk

· select vdisk file="D:\vhd\vhd01.vhd"

· attach vdisk

· create partition primary

· assign letter=X

· format fs=ntfs quick label=VHD

ทำให้ระบบ Boot จาก VHD

1. imagex /info "F:\sources\install.wim" (ดูบรรทัดที่เขียนว่า Image Index ในกรณีที่แผ่นใช้ได้หลาย Version)

2. imagex /apply "xx:\sources\install.wim" 5 xxx:\ (xxx=VHD Drive Letter)

3. สร้าง boot menu bcdedit /copy {current} /d "Boot from VHD"

อ่านค่า GUID เพื่อเตรียมใส่ใน Command

bcdedit /set {guid} device vhd=[D:]\VHD\vhd01.vhd

bcdedit /set {guid} osdevice vhd=[D:]\VHD\vhd01.vhd

bcdedit /set {guid} detecthal on

ใช้คำสั่ง bcdedit /v ในการตรวจสอบ Boot Menu

หากต้องการเปลี่ยน Boot Menu ให้ใช้คำสั่งลบ bcdedit /delete {guid} /cleanup

SNAGHTML1f4b87b9

Comments

comments

Powered by Facebook Comments