การใช้ dsmove และ dsmod สำหรับ Active Directory

0
4,736 views
dsmove: Moves objects to another container within the domain

ตัวอย่างการใช้งาน

รูปแบบคำสั่ง dsmove UserDN -newparent TargetOUDN

ย้าย User = itsupport02 ไปอยู่ OU = management ครับ

dsmove “CN=itsupport02,OU=IT,DC=demo,DC=local” -newparent “OU=Management,DC=demo,DC=local”

การใช้ dsmove และ dsmod สำหรับ Active Directory

dsmod: Modifies objects

ใช้คำสั่งเพื่อหา User ชื่อ suttipan แล้วทำการเพิ่มรายละเอียดว่าอยู่ Office = Bangkok

dsquery user -name “*suttipan” | dsmod user -office “Bangkok”

การใช้ dsmove และ dsmod สำหรับ Active Directory

Tip: การใช้ตัวแปร username สำหรับ DS commands ใช้คำว่า $username$ แทนการเรียกใช้ %username%.

image

Comments

comments

Powered by Facebook Comments