วิธีการ สร้าง Saved Queries สำหรับ Active Directory

0
5,679 views
วิธีการ สร้าง Saved Queries

อ้างอิงจาก http://technet.microsoft.com/en-us/library/cc771131(WS.10).aspx

ในการบริหารจัดการระบบ การค้นหา Object ที่มีปริมานมากในระบบเป็นภาระอย่างหนึ่งของผู้ดูแลระบบ ทั้งนี้ได้รวบรวม Query ประจำที่ใช้ในการบริหารจัดการ Object ดังนี้ เรียกการทำงานแบบนี้ว่า Save Queries นะครับ

สถานการณ์จริงที่ผู้เขียนประสบมาแล้วจำเป็นต้องใช้ Function Save Query บ่อย ๆ คือการที่ระบบตั้งค่าให้พิมพ์รหัสผ่านผิดเกิน 5 ครั้งแล้ว User จะถูก Lock ไม่สามารถเข้าระบบได้ แต่ดันเกิดเจอ Worm / Virus ระบาดในระบบ Network ทำให้สร้าง Authentication ผิด ๆ ส่งมาที่ Server จำนวนมาก เป็นผลให้ User ทั้งระบบเกิดการเข้าใช้งานไม่ได้

 

การตั้งค่า Save Query ในการหา User Account ที่ถูก Lock ช่วยให้ทราบได้ว่าระบบมีการระบาดของ Worm / Virus ชนิดนี้หรือไม่ แลยังช่วยให้สามารถปลด Lock User ที่มีปัญหาได้อย่างรวดเร็ว

Step 1 ที่เครื่องมือ AD Users and Computers ให้เลือกคลิกขวาตรง Saved Queries > New > Query

วิธีการ สร้าง Saved Queries สำหรับ Active Directory

Step 2 ทำการตั้งชื่อพร้อมระบุข้อมูลเพิ่มเติมจากนั้นเลือก Define Query

วิธีการ สร้าง Saved Queries สำหรับ Active Directory

Step 3 เลือก Custom Search แล้วเลือก TAB Advanced จากนั้นทำการ Copy LDAP Query ที่ได้จัดหามาให้

วิธีการ สร้าง Saved Queries สำหรับ Active Directory

Step 4 ข้อมูลที่ได้จากการ Query เพียงแค่กด F5 หากต้องการ ทำการ Refresh ค่าผลลัพธ์ของการ Query

วิธีการ สร้าง Saved Queries สำหรับ Active Directory

 

ตัวอย่าง Query ที่ใช้บ่อยรวบรวมมาจาก Google ครับ

Find Groups that contains the word admin

(objectcategory=group)(samaccountname=*admin*)

 

Find users who have admin in description field

(objectcategory=person)(description=*admin*)

 

Find all Universal Groups

(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=8)

 

Empty Groups with No Members

(objectCategory=group)(!member=*)

 

Finds all groups defined as a Global Group, a Domain Local Group, or a Universal Group

(groupType:1.2.840.113556.1.4.804:=14)

 

Find all User with the name Bob

(objectcategory=person)(samaccountname=*Bob*)

 

Find user accounts with passwords set to never expire

(objectCategory=person)(objectClass=user)(userAccountControl:1.2.840.113556.1.4.803:=65536)

 

Find all users that never log in to domain

(&(&(objectCategory=person)(objectClass=user))(|(lastLogon=0)(!(lastLogon=*))))

 

Find user accounts with no log on script

(objectcategory=person)(!scriptPath=*)

 

Find user accounts with no profile path

(objectcategory=person)(!profilepath=*)

 

Finds non disabled accounts that must change their password at next logon

(objectCategory=person)(objectClass=user)(pwdLastSet=0)(!useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=2)

 

Finds all disabled accounts in active directory

(objectCategory=person)(objectClass=user)(!useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=2)

 

Finds all locked out accounts

(objectCategory=person)(objectClass=user)(useraccountcontrol:1.2.840.113556.1.4.803:=16)

 

Finds Domain Local Groups

(groupType:1.2.840.113556.1.4.803:=4)

 

Finds all Users with Email Address set

(objectcategory=person)(mail=*)

 

Finds all Users with no Email Address

(objectcategory=person)(!mail=*)

 

Find all Users, Groups or Contacts where Company or Description is Contractors

(|(objectcategory=user)(objectcategory=group)(objectcategory=contact))(|(description=North*)(company=Contractors*))

 

Find all Users with Mobile numbers 712 or 155

(objectcategory=user)(|(mobile=712*)(mobile=155*))

 

Find all Users with Dial-In permissions

(objectCategory=user)(msNPAllowDialin=TRUE)

 

Find All printers with Color printing capability

Note: server name must be changed

(&(&(&(uncName=*Servername*)(objectCategory=printQueue)(printColor=TRUE))))

 

Find Users Mailboxes Overriding Exchange Size Limit Policies

(&(&(&objectCategory=user)(mDBUseDefaults=FALSE)))

 

Find all Users that need to change password on next login.

(&(objectCategory=user)(pwdLastSet=0))

 

Find all Users that are almost Locked-Out

Notice the “>=” that means “Greater than or equal to”.

(objectCategory=user)(badPwdCount>=2)

 

Find all Computers that do not have a Description

(objectCategory=computer)(!description=*)

 

Find all users with Hidden Mailboxes

(&(objectCategory=person)(objectClass=user)(msExchHideFromAddressLists=TRUE))

 

Find all Windows 2000 SP4 computers

(&(&(&(objectCategory=Computer)(operatingSystem=Windows 2000 Professional)(operatingSystemServicePack=Service Pack 4))))

 

Find all Windows XP SP2 computers

(&(&(&(&(&(&(&(objectCategory=Computer)(operatingSystem=Windows XP Professional)(operatingSystemServicePack=Service Pack 2))))))))

 

Find all Windows XP SP3 computers

(&(&(&(&(&(&(&(objectCategory=Computer)(operatingSystem=Windows XP Professional)(operatingSystemServicePack=Service Pack 3))))))))

 

Find all Vista SP1 computers

(&(&(&(&(sAMAccountType=805306369)(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows Vista*)(operatingSystemServicePack=Service Pack 1)))))

 

Find All Workstations

(sAMAccountType=805306369)

 

Find all 2003 Servers Non-DCs

(&(&(&(samAccountType=805306369)(!(primaryGroupId=516)))(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows Server 2003*)))

 

Find all 2003 Servers – DCs

(&(&(&(samAccountType=805306369)(primaryGroupID=516)(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows Server 2003*))))

 

Find all Server 2008

(&(&(&(&(samAccountType=805306369)(!(primaryGroupId=516)))(objectCategory=computer)(operatingSystem=Windows Server 2008*))))

Comments

comments

Powered by Facebook Comments