ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

0
7,439 views

1. ในเบื้องต้นให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งที่มีให้ใช้ของ PowerShell ที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory ก่อนนะครับ

คำสั่ง = Get-Command -Module ActiveDirectory

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

PowerShell : ใช้งานเกี่ยวกับ Users

Get-Help Get-ADUser –Full (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งาน)

Get-ADUser (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อเข้าสู่การค้นหา User ใน Active Directory)

!? (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อลองดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง)

department -eq ” IT Department “ (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อค้นหา User ที่มี Department = IT Department)

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

Get-ADUser -Filter ‘department -eq ” IT Department “’

Get-ADUser -Filter ‘(department -eq ” IT Department “) -and (office -eq “BKK”)’

ข้อควรระวังในการอ่านหนังสือช่วง PowerShell นี้

Error ที่ผมพบบ่อยคือการทำความเข้าใจเรื่องใส่ประโยคปิดด้วยเครื่องหมาย ‘

ตัวอย่างการพิมพ์ด้านล่างคือ Error พิมพ์คำสั่งไม่ครบครับ

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

หากจะพิมพ์ให้ครบต้องปิดด้วยเครื่องหมาย ‘ นะครับ

ฉะนั้นหาก Copy Command ไป RUN แล้วเจอ Error แบบนี้ให้ตรวจเช็คเครื่องหมายปิดประโยคให้ดีก่อนนะครับ

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

อีกตัวอย่างนึงของการใช้ คำสั่ง Get-ADUser ที่ใช้บ่อยคือการ List Properties ของ User คนนั้น ๆ ออกมาตามคำสั่งด้านล่างนี้ครับ

Get-ADUser suttipan -Properties * (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้ List Properties ของ User Suttipan)

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

อีกตัวอย่างของการ Search ค่าของ User บน Active Directory ที่ใช้งานบ่อย ๆ

Search-ADAccount -PasswordNeverExpires | FT Name, DistinguishedName

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

เราสามารถใช้ค้นหา Object ที่มีปัญหาบ่อย ๆ เช่น

Search-ADAccount -PasswordNeverExpires | FT Name, DistinguishedName

Search-ADAccount -AccountDisabled | FT Name, DistinguishedName

Search-ADAccount -AccountExpiring | FT Name, DistinguishedName

Search-ADAccount -LockedOut | FT Name, DistinguishedName

Search-ADAccount -PasswordExpired | FT Name, DistinguishedName

อีกตัวอย่างหนึ่งสำหรับการ List user บน Active Directory ด้วย PowerShell ครับ

Get-ADuser –Filter * | FT Name, DistinguishedName, Enable

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

PowerShell : การใช้งานเกี่ยวกับ Computers

คำสั่งต่อไปนี้มีไว้สำหรับค้นหาและ List Computer Object อันนี้ใช้บ่อยเพื่อหาว่า Computer Object มีกี่เครื่อง อยู่ OU ไหน และมี OS Version อะไร

รูปแบบคำสั่ง

get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, DistinguishedName

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

หรือจะเพิ่มรูปแบบคำสั่งสำหรับตรวจเช็คเครื่องที่ไม่ค่อยได้ใช้งาน (ดู Last Logon)

get-Adcomputer -Filter * -Properties * | FT Name, OperatingSystem, LastLogonDate, DistinguishedName

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

Comments

comments

Powered by Facebook Comments