No posts to display

Must Read

Office 365 Admin : 10 ข้อควรรู้ก่อนการเลือกใช้คลาวน์

ทุกครั้งที่ผู้ดูแลระบบ หรือเจ้าของธุรกิจที่จะตัดสินใจการใช้งานคลาวน์ ไม่ว่าจะค่ายไหนก็ตาม มีสิ่งที่ต้องคำนึง และต้องหาข้อมูลที่ช่วยในการอ้างอิง ถ้าเป็น Office 365 จะมีเอกสารที่ช่วยใช้อ้างอิงได้ กับ 10 ข้อความรู้เกี่ยวกับการใช้งานเรื่องคลาวน์ โดย Office 365 จะมีบริการที่เกี่ยวข้อง เช่น Office 365 Trust Center โดยมีข้อมูลเอกสารที่เป็นภาษาไทย ที่มีประโยชน์ สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้จากด้านล่าง >>Download...

Windows 8 for IT Pro