Articles Posted in the 190-101 Category

190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System

  • 190-101 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Computer Network System

    ศึกษาพื้นฐานสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครื่องแม่ข่าย การใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย รวมถึงพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของระบบสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาเพื่อ Download Slide นะครับ

%d bloggers like this: