No posts to display

Must Read

ActiveDirectory จัดการ Users และ Computers ด้วยคำสั่ง PowerShell เบื้องต้น

1. ในเบื้องต้นให้ทำความเข้าใจเกี่ยวกับคำสั่งที่มีให้ใช้ของ PowerShell ที่เกี่ยวข้องกับ Active Directory ก่อนนะครับ คำสั่ง = Get-Command -Module ActiveDirectory PowerShell : ใช้งานเกี่ยวกับ Users Get-Help Get-ADUser –Full (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งาน) Get-ADUser (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อเข้าสู่การค้นหา User ใน Active Directory) !? (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อลองดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง) department -eq...