No posts to display

Must Read

Microsoft Azure Deep Dive : Virtual Machine Scale Set (VMSS)

หลังจากที่ได้ทำความรู้จักกับ Virtual Machine (VM) ไปแล้วในตอนก่อนหน้านี้ ซึ่งจะเห็นได้ว่ามี VM ให้เลือกมากมาย หลากหลาย ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ให้เหมาะกับความต้องการ  แต่ไม่สามารถตอบโจทย์ในเรื่องของการขยายขนาด (Scale) ได้ เช่นการ Scale Out และ Scale In  ดังนั้นในตอนนี้จะได้กล่าวถึง Virtual Machine Scale Set...