No posts to display

Must Read

[ประกาศ] หัวข้อช่วงบ่าย และวิทยากรในแต่ละ Track ใน งาน Global Azure Bootcamp 2018 วันเสาร์ที่...

ถึงผู้เข้าอบรมทั้ง 80 ท่าน จากที่เราอุบ! หัวข้อช่วงบ่าย ตอนนี้เราขอประกาศ หัวข้อช่วงบ่าย โดยจะมีทั้งหมด 3 Track คือ IaaS on Azure, SQL on Azure, Dev. on Azure โดยจะเลือกตอนลงทะเบียน วันหน้างานเท่านั้น เริ่มลงทะเบียน 9...