No posts to display

Must Read

คู่มือเริ่มต้น Microsoft Azure สำหรับ IT (Azure Onboarding Guide for IT Organizations)...

เมื่อคุณเริ่มย้ายไปยังระบบ Cloud สิ่งสำคัญคือต้องระบุให้ได้ว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อเส้นทางการเดินทางของคุณคืออะไร สิ่งนี้จะช่วยให้คุณทราบถึงขั้นตอนต่อไปของคุณและสามารถระบุเหตุผลในการย้ายขึ้น Cloud ซึ่งอธิบายได้ 5 ข้อดังนี้ 1. การปรับตัวของหน่วยงาน IT 2. การปฏิรูปหน่วยงาน IT 3. การนำ Cloud มาใช้ 4. การเตรียมพร้อมและการฝึกอบรมพนักงาน IT สำหรับระบบ Cloud 5. คำแนะนำสำหรับการย้ายไปยังระบบ Cloud   โดยบทความนี้จะกล่าวถึงหัวข้อที่ 2 คือ การปฏิรูปหน่วยงาน IT การปฏิรูปหน่วยงาน...