No posts to display

Must Read

Exchange 2016 Episode 2 Moving to the cloud: ตอนที่ 1 ทำความรู้จัก...

หลังจากที่ได้กล่าวถึงการติดตั้ง Exchange Server 2016 ในรูปแบบการติดตั้งภายในองค์กร หรือที่นิยมเรียกว่า On-Premise ไปแล้วนั้น หากท่านมีความประสงค์ที่จะขยายขอบเขตในการทำงานของ Exchange Server ของท่านให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านอาจจะทำการเชื่อมต่อ Exchange Server ของท่านไปยัง Office 365 ในรูปแบบที่เรียกว่า "Exchange Hybrid Configuration" นั่นเอง ซึ่งในซีรี่ส์ชุด Exchange...