Must Read

192-422 เทคโนโลยีความปลอดภัยของระบบเครือข่าย (Network Security Technology)

ศึกษาพื้นฐานสถาปัตยกรรมการเชื่อมต่อระบบเครือข่าย และการใช้งานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในระดับเครื่องแม่ข่าย การใช้งานระบบปฏิบัติการเครือข่าย การประยุกต์ใช้โปรแกรมสำหรับการให้บริการบนระบบเครือข่าย การติดตั้งและดูแลระบบเครือข่าย รวมถึงพื้นฐานของการรักษาความปลอดภัยเครือข่ายของระบบสารสนเทศ   พื้นที่สำหรับให้นักศึกษา Download Slide ประกอบการเรียนครับ