Home Microsoft 365

Microsoft 365

บทความเกี่ยวกับ Microsoft 365 และบริการที่เกี่ยวข้อง

No posts to display

Must Read

เรียนรู้การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ SID ของเครื่อง และ user ด้วย วิธีการหาค่า SID จากคำสั่ง PsGetSid.exe

ปัจจุบันการใช้งาน Virtualization ทำให้หลาย ๆ คนเน้นการใช้งานโดยการ Clone เครื่อง Server / Client มาใช้งานซ้ำ ๆ กัน ทำให้ SID ของเครื่อง Computer / Users มีซ้ำซ้อนกันในระบบ   ผู้ดูและระบบจำเป็นจะต้องเรียนรู้การใช้เครื่องมือในการตรวจสอบ SID ของเครื่อง และ user เพื่อให้แน่ใจในกรณีที่ต้องนำ...