No posts to display

Must Read

Office 365 Admin : การควบคุม Guest Access| Guest Access สำหรับ Office...

หลังจากที่เราได้ทราบการใช้งาน Guest Access มายัง Office 365 Group ในตอนที่ 1 และ ตอนที่ 2 แล้ว จนทำให้เกิดคำถามว่าเราจะควบคุมได้อย่างไร ในฐานะผู้ดูแลระบบ ก่อนที่จะเริ่มเราต้องกำหนดการ sharing ก่อน 1. ไปที่ Admin > Settings > Security &...