No posts to display

Must Read

ตารางค่า SID ของ User Account ที่ใช้งานประจำหรือพบเจอบ่อย

ตารางค่า SID ของ User Account ที่ใช้งานประจำหรือพบเจอบ่อย Security Identifier (SID) เป็นค่าที่ระบุถึง Object ประจำตัว User หรือ Account นั้น ๆ เพื่อใช้ระบุการรักษาความปลอดภัยในระบบปฏิบัติการ Windows (พูดง่าย ๆ คือเอาไว้เพื่อประกอบการตั้งค่าการควบคุมการเข้าถึงทรัพยากรในระบบ เช่นการใช้งาน...