Home Tips & Technics

Tips & Technics

วิธีการใช้งานต่าง ๆ และคำถามที่พบบ่อยในการใช้งาน Microsoft Platform

No posts to display

Must Read

วิธี เปิด GOD MODE สำหรับ Windows 7, 8 and 10

  GOD MODE จริง ๆ แล้วไม่ได้เป็นอะไรที่พิเศษ แต่เป็น Menu ลัดสำหรับเข้าถึงคำสั่งมากกว่า 260 เมนูที่ผู้ดูแลระบบ หรือ Advance User จำเป็นจะต้องใช้งาน GodMode.{ED7BA470-8E54-465E-825C-99712043E01C} Step By...