Global Azure Bootcamp 2017

0
3,314 views

Global Azure Bootcamp เป็นงานสัมมนาเกี่ยวกับ Microsoft Azure Solution ที่จัดต่อเนื่องกันมาทุกปี เป็นปีที่ 5 โดยมีการจัดขึ้นกว่า 100 งานพร้อมกันทั่วโลก ซึ่งไม่เคยได้รับการจัดขึ้นที่ประเทศไทยเลย
ในปี 2017 นี้เป็นครั้งที่จะมีการจัดงานสัมมนา Global Azure Bootcamp 2017 ขึ้นเป็นครั้งแรกในประเทศไทย โดยได้รับการอนุเคราะห์จาก Microsoft ประเทศไทย, และ AIS ในการสนับสนุนการใช้พื้นที่ในการจัดงาน
ในการจัดงานนี้เพื่อถ่ายทอดความเข้าใจในการออกแบบติดตั้ง และการรักษาความปลอดภัยของ Solution บน Microsoft Azure ให้เป็นที่แพร่หลายในประเทศไทย
งานจัดขึ้นวันเสาร์ที่ 22 เมษายน 2560 ณ อาคาร AIS Tower 1 ถ. พหลโยธิน เขตพญาไท กรุงเทพฯ

หมายเหตุ
1. เพื่อให้สามารถกระจายไปยังกลุ่มผู้สนใจได้อย่างทั่วถึงขอความร่วมมือในการลงทะเบียนไม่เกินองค์กรละ 2 ท่าน
2. ท่านที่ลงทะเบียนแล้วติดธุระด่วนไม่สามารถมาร่วมงานจนจบงานได้ ขอความร่วมมือในการยกเลิกการลงทะเบียน ท่านที่ลงทะเบียนแล้วไม่มา ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาติให้ท่านเข้าร่วมงานในครั้งถัดไป ทั้งนี้เนื่องจากการจัดงานแต่ละงานทีมงานต้องใช้ความตั้งใจ และทุ่มเทสูงมาก 

ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียด และลงทะเบียนได้ที่ https://www.eventbrite.com/e/global-azure-bootcamp-2017-thailand-tickets-33110176429

Comments

comments

Powered by Facebook Comments