PowerShell คำสั่งเพื่อเปลี่ยน Password ของ Users จำนวนมาก

0
5,754 views

สถานการณ์สำหรับผู้ดูแลระบบที่จำเป็นจะต้องทำการ เปลี่ยนรหัสผ่าน User พร้อม ๆ กันจำนวนมาก

ในตัวอย่างนี้สมมุติว่าผู้ดูแลระบบต้องการเปลี่ยนรหัสผ่านของ User ที่มี Office อยู่ BKK ทั้งหมดพร้อมกัน

1. คำสั่งเพื่อเปลี่ยน Password ของ Users โดยประยุกต์ใช้ให้เปลี่ยน Password จำนวนมาก

Get-ADUser -Filter ‘office –eq “BKK”‘ | FT name (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อให้ ค้นหา User ที่มี Office อยู่ใน BKK โดยเอาเฉพาะชื่อมาดูก่อน)

PowerShell คำสั่งเพื่อเปลี่ยน Password ของ Users  จำนวนมาก

Get-Help Read-Host –Full (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง Read-Host)

PowerShell คำสั่งเพื่อเปลี่ยน Password ของ Users  จำนวนมาก

Get-Help Set-ADAccountPassword –Full (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อดูตัวอย่างการใช้งานคำสั่ง Set-ADAccountPassword)

Get-ADUser -Filter ‘office -eq”BKK”‘ | Set-ADAccountPassword -Reset –NewPassword (Read-Host -AsSecureString ‘New password’)

password@1 (พิมพ์คำสั่งนี้เพื่อเปลี่ยน Password ของคนที่มี Offfice อยู่ BKK ให้เป็นรหัสผ่านใหม่ = password@1)

PowerShell Change Password, คำสั่งเพื่อเปลี่ยน Password ของ Users  จำนวนมาก PowerShell

 

Comments

comments

Powered by Facebook Comments