No posts to display

Must Read

RPC over HTTP จะยุติการสนับสนุนในวันที่ 31/10/2017 นี้แล้ว

อันนี้เป็นแจ้งข่าว สำหรับผู้ใช้งาน Exchange Online กับ Outlook 2007 ในวันที่ 31 ตุลาคม 2017 (หรือปีหน้า) โปรโตคอล RPC over HTTP ที่เรารู้จักกันดีจะเลิกให้บริการสำหรับ Exchange Online ซึ่งการยกเลิกนี้ เราจะไปใช้งานโปรโตคอลแบบใหม่แทน คือ MAPI over HTTP ที่เริ่มใช้งานตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 ผลกระทบ มีแน่นอนกับผู้ใช้งานที่ยังเป็น...