Certification & Exam

แหล่งความรู้เกี่ยวกับการสอบ Certification สำหรับ IT Pro

Must Read

วิธีการตั้งค่า Undo Send ใน OWA

ปกติ User ที่ใช้ Microsoft Outlook จะทำการ Recall Mail ได้ แต่ถ้าเป็น OWA จะใช้งานไม่ได้ ซึ่งตอนนี้เราสามารถใช้งานบน OWA ได้ เหมาะกับคนที่ใช้งาน OWA โดยเฉพาะ ทำไมต้อง Delay ในการส่ง? เหตุผลง่ายๆ ถือว่าเป็นโอกาสสุดท้ายที่ user จะยกเลิกการส่งเมล์ไปยังผู้รับได้ โดยสูงสุด...