Kumton Suttiraksiri

เราสามารถกำหนดอายุของ Office 365 Group ได้แล้ว

Written by Kumton Suttiraksiri. Posted in Office 365

Tagged: ,

Published on February 27, 2018 with No Comments

Office 365 Groups Expiration Policy อนุญาตให้ Admin สามารถกำหนดเวลาให้กับทุกกลุ่มของ Office 365 Group

เมื่อการกำหนดเวลาได้ตั้งขึ้น เจ้าของของกลุ่มนั้นจะได้รีบอีเมล์แจ้งเตือนในการ renew กลุ่มถ้าหากยังต้องการใช้กลุ่มนี้อีก แต่ถ้าหากไม่ทำการ renew ในเวลากลุ่มนั้นจะถูกลบโดยทันที และจะทำการ Restore ได้ภายใน 30 วัน โดยเจ้าของกลุ่มหรือผู้ดูแลระบบ

วิธีการกำหนดอายุของกลุ่ม

1. ไปที่ Azure AD Admin center ด้วยสิทธิ์ Global Admin

2. เลือก Groups >> เลือก Expiration กำหนดค่าที่ต้องการ

image

3. สามารถกำหนดวันหมดอายุของกลุ่ม ต้องมากกว่า 30 วันขึ้นไป และกำหนดอีเมล์หากกลุ่มใดไม่มีเจ้าของกลุ่ม ซึ่งนโยบายที่กำหนดนี้ให้มีผลกับทุกกลุ่ม หรือเฉพาะบางกลุ่มก็ได้

ตัวอย่างอีเมล์แจ้งให้ทำการ Renew กลุ่ม ที่ส่งไปยังเจ้าของกลุ่ม

Expiration email notification

เมื่อกลุ่มนั้นหมดอายุลง หลังจากนั้น 1 วัน เจ้าของกลุ่มจะได้รับอีเมล์ให้ทำการ Restore กลุ่ม

Group deletion email notification

MVP_Logo_Horizontal_Preferred_Cyan300_RGB_300ppi

Comments

comments

Powered by Facebook Comments

About Kumton Suttiraksiri

Kumton Suttiraksiri

รักและชื่นชอบเทคโนโลยี Microsoft มาตั้งแต่เด็กๆ จนได้มีโอกาสเข้ามาทำงานจริงๆ ซึ่งโอกาสที่ดีนั้น พร้อมแบ่งปันให้กับทุกคน ตอนนี้สนใจ Microsoft Office 365 เป็นพิเศษ และอยู่เบื้องหลังสถาบันการศึกษา บริษัทที่ใช้งาน Office 365 หลายๆแห่ง

Browse Archived Articles by

No Comments

Comments for เราสามารถกำหนดอายุของ Office 365 Group ได้แล้ว are now closed.

%d bloggers like this: