Exchange 2016 Episode 2 Moving to the cloud: ตอนที่ 9 – เครื่องมือสำคัญในการช่วยวางแผน และแก้ไขปัญหาของ Office 365 และ Exchange Server

0
2,617 views

เมื่อผู้ใช้งานได้มีการติดตั้ง Exchange Server ให้ทำงานร่วมกับ Office 365 ในรูปแบบ Hybrid Configuration ไปแล้วนั้น มีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ดูแลระบบอาจจะต้องใช้งาน นั่นก็คือเครื่องมือในการวางแผน และแก้ไขปัญหาของ Office 365 และ Exchange Server ซึ่งเครื่องมือต่างๆ เหล่านี้จะช่วยให้สามารถตรวจสอบปัญหา และแก้ไขปัญหาได้ง่ายยิ่งขึ้น

ในบทความนี้จะขอแบ่งเครื่องมือออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

กลุ่มที่ 1 เครื่องมือในการวางแผน

กลุ่มที่ 2 เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหา

ซึ่งมีเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญดังต่อไปนี้

กลุ่มที่ 1 เครื่องมือในการวางแผน

กลุ่มนี้จะเป็นเครื่องมือที่ใช้ในการวางแผนการติดตั้ง Exchange Server หรือ Office 365 เพื่อจัดเตรียมทรัพยากรต่างๆ ให้พร้อมก่อนการทำงาน ซึ่งในทางทฤษฏีแล้วนิยมทำการวางแผนก่อนที่จะดำเนินการติดตั้งเสียด้วยซ้ำ  แต่ในบางองค์กรอาจจะมีต้องการทบทวนแผนการติดตั้งเป็นระยะๆ ก็สามารถมาใช้เครื่องมือเหล่านี้ซ้ำๆ ได้เช่นกัน ประกอบด้วย

  • Exchange Server Role Requirements Calculator

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการคำนวณประสิทธิภาพของเครื่อง Exchange Server ซึ่งเครืองมือนี้จะรองรับ Exchange Server ในเวอร์ชัน 2013 และ 2016 โดย Exchange Server Role Requirements Calculator จะช่วยคำนวณ CPU, RAM, Disk และ Network ที่จำเป็นต้องใช้ในการทำงานของ Exchange Server  ซึ่งในเวลาที่เขียน blog นี้ Exchange Server Role Requirements Calculator  เป็นเวอร์ชัน 8.3 ผู้ใช้งานควรทำการ download เวอร์ชันล่าสุดไปใช้งานจะได้ค่าที่ถูกต้องเพิ่มขึ้น

เครื่องมือนี้จะเป็นแฟ้มข้อมูลในรูปแบบของ Microsoft Excel มี file Extension เป็น .xlsm ดังนั้นผู้ใช้งานจึงต้องทำการ Enable Macro เสียก่อน

วิธีการใช้งานคือให้กรอกข้อมูลต่างๆ ที่จำเป็นลงใน Sheet ที่ชื่อว่า “Input”  และเครื่องมือจะแสดงผลการทำงานใน Sheet อื่นๆ ซึ่งจะได้ผลการทำงานในอีกหลายๆ Sheet ด้วยกัน

00      01

Download: https://gallery.technet.microsoft.com/office/Exchange-2013-Server-Role-f8a61780

  • Exchange Client Network Bandwidth Calculator

หลายๆ องค์กรที่ใช้ Office 365 อาจจะมีความกังวลเรื่องของแบนด์วิธ ในการใช้งานอินเทอร์เน็ตว่าจะต้องใช้งานแบนด์วิธีเท่าไรจึงจะเหมาะสมกับการใช้งานของเครื่องลูกข่าย โดยเฉพาะ  Microsoft Outlook เครื่องมือ Exchange Client Network Bandwidth Calculator จะช่วยให้ท่านสามารถคำนวณแบนด์วิธที่ต้องการใช้งาน ของ Microsoft Outlook ในองค์กรของท่านได้

เครื่องมือนี้จะเป็นเครื่องมือในรูปแบบของ Microsoft Excel อีกเช่่นกัน โดยผู้ใช้งานจะต้องกรอกข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้งานในองค์กร รวมทั้งเวอร์ชันต่างๆ ของ Microsoft Outlook ลงไปใน Sheet ที่มีชื่อว่า “Input”  จากเนั้นสามารถตรวจสอบผลการทำงานได้จาก Sheet อื่นๆ

02  03

Download:  https://gallery.technet.microsoft.com/Exchange-Client-Network-8af1bf00

นอกจากนี้ Microsoft ยังได้เตรียม Web site ซึ่งได้ให้รายละเอียดเกี่ยวกับ Best Practice ในการใช้งาน Office 365 ไว้ให้ศึกษาเพิ่มเติม ซึ่งผู้สนใจสามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ Network planning and performance tuning for Office 365

  • การเชื่อมต่อระบบอื่นๆ เข้ากับ Office 365 ในรูปแบบ Hybrid

ในบางกรณีองค์กรของท่านอาจจะมีความต้องการใช้ Hybrid Configuration ร่วมกับระบบอื่นๆ เช่น Sharepoint, One Drive, Skype for Business เป็นต้น ก็สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้จาก Web Site ของ Office 365 ในหัวข้อ Overview of Office 365 hybrid cloud solutions

กลุ่มที่ 2 เครื่องมือในการตรวจสอบปัญหา

เครื่องมือในกลุ่มนี้จะถูกใช้ในการตรวจสอบปัญหาในการทำงานต่างๆ ของ Exchange Server และ Office 365 ไม่ว่าจะเป็นทั้ง On-premise หรือ Hybrid Configuration  ซึ่งที่เป็นที่นิยมใช้กับมากก็จะมีดังต่อไปนี้

  • Remote Connectivity Analyzer

เครื่องมือ Remote Connectivity Analyzer นี้เป็นเครื่องมือที่น่าจะได้ใช้มากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานในการทดสอบการเชื่อมต่อจากระบบอินเทอร์เน็ต และสามารถจำลองตัวเองเป็น Device ต่างๆ และเชื่อมต่อเข้าไปยัง Exchange Server หรือ Office 365 ได้ โดยสามารถที่จะรายงานข้อผิดพลาด (Error) ได้ดีกว่าการทำทดสอบ โดยใช้ Microsoft Outlook หรือ Mobile Device ที่เป็นอุปกรณ์ขนาดเล็ก

Remote Connectivity Analyzer เป็นเครื่องมือในรูปแบบ Web Based ซึ่งผู้ใช้งานสามารถเข้าไปใช้งานได้ที่ https://testconnectivity.microsoft.com/

04

  • Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365

เป็นเครื่องมือที่ช่วยในการตรวจสอบการติดตั้งของทางฝั่ง Client  และสามารถที่ช่วยแก้ไขปัญหาของฝั่ง Client ได้ เช่นปัญหาเกี่ยวกับการติดตั้งที่ไม่สมบุรณ์, File, Folder มีปัญหา เป็นต้น

เครื่องมือนี้จะต้องไป download มาทำการติดตั้งก่อนนะครับ ถึงจะสามารถใช้งานได้

05

Download:  https://diagnostics.outlook.com/#/?env=ExRCA

  • Office 365 Client Performance Analyzer

เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของระบบเครือข่ายในการเชื่อมต่อกับ Office 365 รวมถึงสามารถแสดงรายการละเอียดทางด้านเครือข่ายของการเชื่อมต่อได้อย่างละเอียดอีกด้วย  ที่สำคัญเครื่องมือนี้ยังสามารถช่วยวิเคราะห์ถึงปัญหา หรือแนวโน้มของปัญหาในการเชื่อมต่อผ่านระบบเครือข่ายได้อีกด้วย

เครื่องมือนี้เป็นส่วนหนึ่งของ Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365 โดยจะต้องทำการติดตั้งเครื่องมือ Microsoft Support and Recovery Assistant for Office 365 เสียก่อน และเข้าไปที่เมนู Advance Diagnostics จากนั้นเลือก Exchange Online และ Check Exchange Online network connectivity เลือก  Yes.  ตามลำดับในรูป

06 07 0809

จากนั้นกรอก username/password ของ Office 365 ที่ต้องการทดสอบ

10

เครื่องมือนี้จะแสดงผลการวิเคราะห์การเชื่อมต่อกับ Office 365 ดังตัวอย่าง ถ้าค่าตัวเลขอยู่ในเกณฑ์ปกติ จะเป็นสีเขียว แต่ถ้าช้าเกินกว่าค่าที่ควรจะเป็น (Expected Value) จะเป็นสีแดง ซึ่ง ผุ้ใช้งานสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบ และแก้ไขปัญหาต่อไป

11

เอาล่ะครับ ก็มาถึงตอนสุดท้ายของ Exchange 2016 The Series ใน Episode 2 แล้วนะครับ ก็หวังว่าทุกท่านคงได้ความรู้ และแนวทางการใช้งาน Exchange 2016 กับ Office 365 ในองค์กรได้นะครับ

และวันที่ Publish blog นี้ก็จะเป็นวันสุดท้ายของปี 2559 ก็ขอ Happy New Year 2017 มา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ

พบกันใหม่ใน ปีหน้า 2017 นะครับ

Comments

comments

Powered by Facebook Comments