Must Read

@mvpskill.com

Dynamic Access Control มองไม่เห็น Resource Properties ใช้ PowerShell ช่วยได้ครับ

บางทีเราตั้งค่า Resource Properties ที่ ADAC ในส่วนของ Dynamic Access Control แล้ว กลับไปที่ File Server ยังไม่เห็นการแสดงผลของ Resource Properties (กลวงโบ๋) ตามรูปด้านล่าง อาจจะต้องรอ Active Directory ทำการส่งค่ามายัง Resource ทั้งหลายใน Farm แต่ถ้าไม่อยากรอ มีคำสั่ง...